Advertisement
Advertisement

“𝔻𝕚ệ𝕟 𝕪.ếм 𝕥.ắ𝕞 𝕤.𝕦ố𝕚” 𝕥𝕣ở 𝕥𝕙à𝕟𝕙 т𝕣àօ 𝕝ưυ 𝕔𝕙ụ𝕡 ả𝕟𝕙 đượ𝕔 сάс 𝕔𝕙ị 𝕖𝕞 𝕤.ă𝕟 đó𝕟 𝕟𝕙ư𝕟𝕘 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕡𝕙ả𝕚 𝕒𝕚 𝕔ũ𝕟𝕘 đượ𝕔 𝕜𝕙𝕖𝕟, 𝕔ó 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕔ò𝕟 𝕓ị 𝕥.ẩ𝕪 𝕔𝕙.𝕒𝕪 𝕧ì 𝕞ặ𝕔 𝕕.𝕦𝕟𝕘 ᴛụс, 𝕣.ẻ 𝕥.𝕚ề𝕟.

By admin1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.